Samenwerking

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Eén van de Dalton speerpunten is 'samenwerking'. Een vaardigheid die niet van nature aangeboren is, maar die wij onze leerlingen binnen het Daltononderwijs geleidelijk aan gaan aanleren en optimaliseren.  

Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. Dit past tevens goed bij onze methode De Vreedzame School.
 
Wat doen we al?    
    •    Samen laten werken 
    •    Groepsdoorbrekend werken
    •    Coöperatief leren
    •    Leren van en met elkaar 
    •    Sociale vaardigheden (De Vreedzame School, Stop Stoer Doen)
    •    Leerlingenraad

Wat kunnen we gaan doen?
    •    Samenwerkingsopdrachten in de weektaak en bijvoorbeeld zaakvakken. 
    •    Elkaar helpen

Wat is een daltonschool
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Naar daltonpijlers